Tüzüğümüz


GALATASARAY HAMBURG VE ÇEVRESI SPOR KULÜBÜ E. V.
TÜZÜK
( Son karar güncelleme tarihi 2004/04/08)
§1 Dernek adı , kayıt yeri ve mali yıl
1. Dernek " Galatasaray Spor Kulübü Hamburg ve çevresi " olarak resmi kayıtlıdır.
2. Dernek Hamburg merkezli ve Hamburg Yerel Mahkemesi siciline kayıtlıdır.
3. Derneğin mali yılı takvim yılıdır .
§ 2 Derneğin amacı
1. Derneğin amacı sporu teşvik etmektir . Teşvik edilen spor dalları arasında basketbol , futbol ve voleybol bulunmaktadır . Bu ve benzeri spor dallarını düzenli spor eğitimi ve katılımı ile desteklemek yarışmaları ve turnuvaları teşvik etmek .
2. Dernek „ Hamburger Sport - Bund e.V „ üyeliğinde olup çeşitli Spor kuruluşları altında yarışmaları teşvik etmektedir.
3. Dernek siyasetle uğraşmaz .
4. Sportif ve kültürel faaliyetler ile Alman ve Göçmen kökenli vatandaşlar arasında kaynaşma ve dostluğa katkıda bulunmak temel prensip olacaktır.
5. Dernek kolay vergi amacını usul olarak izler.
§3 Derneğin amaçlarına hizmet eden etkenler
1 Dernek, amacı doğrultusunda şubeler açabilir .
2 Dernek , yurtiçinde ve yurtdışında mevcut,ve yeni derneklerle özellikle İstanbul Galatasaray Spor Kulübü ile aynı hedefler amacıyle işbirliği yapabilir.
§ 4 Üyeler
1. Olağan üyeler ( özel ve tüzel kişiler )
Olağan üyeler birey olarak genel kurulda oy kullanma hakkına sahiptir .
Üyeliğe derneğin amaç hedeflerini kabul edip katılmak isteyen, özel veya tüzel kişiler başvurabilir.
2. Onursal Üye ve Onursal Başkan
Onursal Üyelik ve Onursal Başkanlık Genel kurul kararı ile Dernek amaç ve hedeflerini benimseyen ayrıcalıklı hakeden özel kişilere verilir. Onursal Üye ve Onursal Başkan üyelik aidatı ödemezler.
3. Destekleyeci üyelik özel ve tüzel şahıslardan olabilir.
4. Üyeler, derneğin yurtiçi , yurtdışı kültür ve sportif Organizasyonlarında ve seyahatlerinde ayrıcalıklı özel imtiyaz sahibi olup, ayrıcalıklı giriş hakkına sahiptirler.
§ 5 Üyelik Başvuru ve kabulû ( Onursal Üye ve Başkanlık hariç)
1. Dernek üyesi , başvuru yapan her özel ve tüzel kişi olabilir.
2. Yeni Üyelik kabulû Yönetim kurulu kararı oy çokluğuyla gerçekleşir.
3. Reşit olmayan yeni üyelik başvurularında Ebeveyn onayı gerekmektedir.
§6 Üyeliğin sona ermesi
1. Üyelik özel kişilerde, ölüm , tüzel kişlierde yasal çözünürlülük durumunda sona erer.
2. Üç aylık ihbar süresine uygun takvim yılı sonuna yazılı olarak bildirmek suretiyle sona erer.
3. Dernekten ihraç durumu oluşabilir, eğer: Üye, dernek amaç ve hedeflerini kötüye kullanmış olup 2/3 Yönetim Kurulu çoğunluk kararı ile; Altı aydan fazla üyelik Aidat yükümlülüklerini yerine getirmeyip iki kez yazılı ihtarname alınmışsa.
4. Yeni Üye başvuru reddi yada üyelik ihraç durumunda etkilenen kişi bildirinin kendisine ulaştıktan bir ay içinde Yönetim kuruluna temyiz hakkı vardır. Temyiz hakkında nihai kararı Genel Kurul 2/3 çoğunluk oylamasıyla verir. İhraç kararı durumunda Üyelik hakkı Genel Kurul kararına kadar askıya alınır.
§7 Aidatlar
1. Özel ve Tüzel üyelik aidatlarını Yönetim Kurulu belirler.
2. Üyelik aidatları çeyrek yıllık sezonluk Derneğe ödenir.
§8 Dernek Organları
Derneğin organları şunlardır;
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu ( Denetleyici )
Divan Kurulu
Genel kurul / Görevleri
a) Yönetim Kurulu seçimi ve iki denetleme kurulu seçimi. Tekrar seçim geçerlidir. Denetleyiciler Yönetim Kurulunda görev alamazlar.
b) İki yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporları kabulû, denetlenmiş mali raporun kabulû ve Yönetim Kurulunun aklanması.
c) Tüzük değişiklik ve Dernek feshi karar yetkisi.
d) Gündem ve diğer maddeler üzerinde karar yetkisi
e) Olağan Genel Kurulu , Yönetim Kurulu tarafından her 2 yılın mali ilk çeyreğinde yazılı davet edilip toplanır.
f) Olağanüstü Genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde yapılır. Yönetim Kurulu üyelerin 1/4 lik yazılı talebi doğrultusunda olağanüstü Genel Kurul kararı almak zorundadır.
g) Olağan Genel Kurul Gündem ile birlikte en geç 10 gün , olağanüstü Genel Kurul 1 hafta seçim tarihinden önce yazılı davetiye ile üyelere duyurulmak zorundadır.
h) Toplantıda 15 olağan üyenin iştiraki karar alma yetkisine sahip kılar.
i) Gündem yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Gündemdeki değişiklik (geliştirme) kararları Genel Kurulun oylaması basit çoğunluğu ile alınır.
j) Üyeler toplantısı , başkan yada yönetim kurulundan olan herhangi bir üyeyle yönetilir.Danışmalar ve kararlar; yazı ile tutanak haline getirilir ve yönetim kurulunun asgari üç ayrı üyesine imzalatılır.
k) Genel Kurul, basit olarak oy çoğunluğuyla karar verir, tüzük değişiklikleri için yapılacak müracaatlarda üyelerin dörtte üçünün bizzaten yada temsilen katılımı esastır .İptal için yapılacak başvurularda ise üyelerin üçte ikisinin katılımı gerekir.
Olağan bir üye , yazılı vekaleten bir başka üyeyi temsil edebilir , ancak bu tüm olağan üyelerin % 5 ini geçemez. Tüzük değişiklikleri karar başvuruları, davet gündem programında gösterilmişse , müsadelidir.
2. Yönetim Kurulu/ Görevleri Yönetim Kurulu Başkan , üç Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve yedi Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. İki Başkan Yardımcısı aynı zamanda Komisyon ve şubeler ile sorumludur. Yönetim Kurulu Üyeleri iki yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından seçilir. Başkan , Başkan yardımcısı ve bir YönetimKurulu Üyesi Derneği Medeni kanun yasaları uyarınca mahkeme ve mahkeme dışı temsil eder. Yönetim Kurulu Derneğin ticari işlerini yönetir. Beş üyenin katılımı ve basit çoğunluk ile karar yetkisine sahip olup oy eşitliğinde Başkan yetkisi geçerli olur. Dernek ?ubeleri yerel yönetim i?lerini kendi organları tarafından mümkün olduğu kadar bu tüzük doğrultusunda yürütürler . Yönetim Kurulu şube çalışmaları programını düzenlemekle ilgili hak ve yükümlülüklerini kısmen yerel yönetimlere devredebilir. Mali yönetim tasarrufu Yönetim Kurulunda kalır.
3. Denetleme Kurulu ( Denetleyici/ Görevler) Denetleme Kurulu yıllık mali hesapları inceleyip Genel kurula rapor sunar. İnceleme her mali yıl sonu yapılır. Her mali yıldan sonra Denetleme Kurulu seçimsiz Genel Kurulu toplar, Yönetim kurulu yıllık çalışmalarını değerlendirip mali raporu sunar. Yeni dönem programına dair tavsiye ve deği?iklikler öngörür. Denetleyici tarafından mali hesaplarda şüphe görülmesi durumunda Denetleme Kurulu olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapabilir. 4. Divan Kurulu / Görevler Divan Kurulu, Kurucu Yönetim ( birinci Yönetim Kurulu) eski Yönetim Kurulu Başkanları, eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve üye aidatını altı yıl kesintisiz ödemiş olağan üyelerden oluşur. Divan Kurulu Dernek geleceği vaat eden projeler ve yenilikleri Yönetim Kuruluna tavsiye eder. Divan Kurulu , Yönetim Kuruluna Tüzük ile ilgili geliştirici maddeleri yada yeni tüzük tavsiye edebilir. Divan Kurulu , Yönetim Kurulu Plan ve Projelerini isteyebilir. İki Divan Kurulu üyesi , Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler. 5. Üyelik aidatları ve diğer gelirlerin kullanılması Dernek faal olup ekonomik amacı gütmez. Dernek kaynakları sadece tüzükte belirlenen amaçlar için kullanılır. Kaynakların kullanım amacı alıcı tarafından yazılı olarak belgelenir. Üyeler dernek kaynaklarından bağış alamazlar. Dernek amacının dığında hiç bir şahıs oransız yüksek gider ile ücretlendirilemez. Yönetim Kurulu çalışmaları fahri olarak yürütülmektedir.
§10 Derneğin Feshi
Derneğin amaçlarının kaybı ve feshi durumunda , Tüm varlıkların § 2 maddesine uygun kolay vergi amaçlı nazarı ile karar ve varlıkların kullanımı ,Vergi dairesi izni ile gerçekleşir. Hamburg, 04.08.2014

Dernek tüzüğümüzün Almanca versiyonunu okumak isterseniz yandaki linkten PDF dosyası olarak indirebilirsiniz.